Opinyon | Èske gason nwa yo matchis oubyen yo twomatize ?

0 minutes, 30 seconds Read
Konplèks matchis ki nan maskilinite gason nwa yo se yon twomatis esklavaj ak kolonizasyon daprè aktivis politik Jackson Jean Jounen jodi a, gen anpil diskisyon nan òganizasyon ak rezo sosyal yo ki ap fèt sou sa ki konsène feminis, sipremasi gason (patriyaka) ak nouvo maskilinite. Obsèvasyon ki ka fèt se : 1) Yon bò, gen yon gwoup gason negasyonis ki kwè radikalman pa gen matchis epi feminis, se yon envansyon blan yo pou fè fanm ak gason goumen epi pou l ka tabli swadizan ajanda l genyen sou omoseksyalite fanm ak gason. 2) Yon lòt bò, gen gason ki kwè […]

Lot atik